සිළුමිණ

ස්ත්‍රී රත්නය

ගෙදර බුදුන් අම්මා”

මේ බෞද්ධාගමික ලෝකය ස්ත්‍රියක වන අම්මා තබන උතුම්ම ස්ථානය යි.
 
”මා හි ගංගා මා හි යමුනා”

අම්මා ම යි ගංගාව, අම්මා ම යි යමුනාව.

මේ හින්දි ගීත සාහිත්‍යය ගැහැනියක වන අම්මාට දෙන උසස් තැනයි.